Skip to main content Skip to search

Strokovni pregled opreme po SIST EN 15635:2009

Zdravje in delo se uvrščata med najpomembnejše vrednote posameznika in družbe. Področje zdravja in varnosti delavcev se redno pojavlja med prioritetnimi nalogami pri poslovanju.

Vprašanje varnosti pri delu je že tradicionalno deležno precejšnje pozornosti. Poročilo Statističnega urada iz leta 2007 navaja, da je v 15 starih članicah EU, vsako leto okoli 5 milijonov delavcev prizadetih zaradi poškodb pri delu, ki so zahtevale več kot 3 dni odsotnosti z dela. Ob tem je več kot 5 tisoč smrtnih žrtev. Podatki za Slovenijo so sorazmerni.

Nezgode pri delu, poleg oškodovanja zdravja imajo tudi velike ekonomske posledice.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter podzakonski akti za delovno opremo določajo, da mora delodajalec zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja. V ta namen se opravljajo pregledi in preizkusi delovanja, s katerimi se ugotovi ali je delovna oprema pravilno nameščena in ali deluje v skladu s predpisi in navodili proizvajalca. Za skladiščno opremo velja enako.

Na regalnih se, na sorazmerno majhnem prostoru, skladiščijo velike količine blaga. Regali so projektirani na predvidene obremenitve in za zagotavljanje varnosti. To velja le do tedaj dokler, v toku eksploatacije, regali zadržijo svojo projektirano kvaliteto. Poškodovani stebri, deformirane diagonale, povešeni nosilci, odtrgani vijaki, razpokani zvari in podobne poškodbe lahko pomenijo smrtno nevarnost za vse, ki se zadržujejo v skladiščnem prostoru. Enako velja za nepravilno odložena bremena, prekoračene teže in za nepravilno odložen material na posameznih paletah.

Nesrečam in visokim stroškom popravil se je mogoče izogniti.

Evropski in slovenski standard SIST EN 15635, Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje – Uporaba in vzdrževanje opreme za skladiščenje, opredeljuje smernice za vzdrževanje in uporabo jeklenih stabilnih regalnih konstrukcij z namenom zmanjšanja tveganja za nesreče. Standard za uporabnika opreme, definira obvezujoče preglede in način izvedbe le teh.

»Pregledovanje regalne opreme naj bo sistematično in redno. Pogostost in obseg pregledov je odvisen od različnih dejavnikov, ki so značilni za posamezno regalno konstrukcijo, in naj bi bila določena s strani odgovorne osebe (PRSES) za zagotovitev ustreznega delovanja skladišča.«

»Strokovni pregled mora biti izveden s strani tehnično usposobljenega osebja v časovnih obdobjih, ki niso daljša od 12 mesecev«.

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/2004), v 43. členu, predpisuje, da morajo delodajalci zagotavljati periodične preglede in preizkuse delovne opreme v rokih, ki jih določi proizvajalec. V primeru, da proizvajalec ne določi rokov za periodične preglede, mora delodajalec zagotoviti periodične preglede in preizkuse v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Ponudnik pri realizaciji ponujene vsebine sodeluje s podjetjem, ki ima pooblastilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za preglede in preizkuse delovne opreme.

Prepričani smo, da v zaostrenih tržnih razmerah želite ostati konkurenčni in je vaše prizadevanje usmerjeno k zmanjšanju nesreč oziroma za zagotovitev optimalnih pogojev dela in delovne opreme.

Zaposleni in strokovni sodelavci podjetja TEMD d.o.o. imamo primerno tehnično znanje in izkušnje za izvajanje pregledov regalne konstrukcije in skladiščnih enot..